licytujkase.pl rebranding

Pierwsza wersja logo powstała w 2011 roku i miała symbolizować główne cechy nowego serwisu “All-pay”:

 • aukcje (młoteczek);
 • cyfrowość (dłoń stylizowana na kursor);
 • pieniądze (pogrubienie w napisie).

W 2013 roku, odświeżając stronę internetową, uświadomiłem sobie jego główne słabości:

 • zbyt szczegółowy rysunek i gradienty niekorzystnie wpływały na czytelność;
 • użyty font niezbyt dobrze pasował do znaku.

Zainspirowany pixelartem stworzyłem bardziej syntetyczny projekt. Zachowałem pierwotną symbolikę, a dodatkowo:

 • logo stało się logotypem – symbol młoteczka związał się z napisem, imitując obecność wielkiej litery “L”;
 • uproszczona forma nie sprawiała problemów przy skalowaniu.

The first version of logo was created in 2011 and supposed to symbolize main features of new “All-pay” website:

 • auctions (gavel);
 • digitality (cursor-like hand);
 • money (boldface in the title).

I realized its major weaknesses in 2013 during website renovation:

 • too detailed drawing and gradients impaired legibility;
 • used font didn’t really work well with the sign.

Inspired by pixelart I developed more synthetic design. In addition to keeping the original symbolism:

 • a logo became logotype – the gavel symbol linked together with lettering, imitating presence of capital “L”;
 • simplified form didn’t cause problems with resizing.